Inschrijfprocedure basisschoolleerlingen Leusden-Achterveld 

 

In Leusden hebben wij een inschrijfprocedure opgesteld voor alle basisscholen binnen de  gemeente. 

Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden. 

In deze beschrijving van de inschrijfprocedure kunt u lezen hoe de scholen in Leusden omgaan met de zorgplicht voor passend onderwijs. 

Wij maken in deze procedure een onderscheid tussen de aanmelding van kinderen jonger dan 4 jaar (die dus nog moeten starten op de basisschool) en tussentijdse instroom (instroom ontstaan door verhuizing of omdat ouders/verzorgers, om welke reden dan ook, een andere basisschool willen kiezen voor hun kind). 

In deze procedure hebben we het over een aanmelding en een inschrijving.  Een aanmelding is nog geen inschrijving. Inschrijven mag pas vanaf 3 jaar.

Uw kind wordt 4 jaar 

a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek;
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure en u ontvangt een  aanmeldingsformulier;

c. U besluit tot aanmelding op de school van uw keuze;

d. U stuurt het aanmeldingsformulier op naar school. U ontvangt van de school een bevestiging van de aanmelding;

e. Als uw kind 3,6 jaar oud is, of minimaal 10 weken (exclusief vakanties) voor de startdatum, ontvangt u een intake vragenlijst van de school. Deze intake vragenlijst is belangrijk omdat hieruit opgemaakt kan worden wat een leerling eventueel aan extra begeleiding nodig heeft en of de school dit kan bieden. De school heeft nu 10 weken de tijd om te bepalen of tot inschrijving kan worden overgegaan.
Er zijn nu 2 mogelijkheden: 


1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding een inschrijving wordt. 
2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind kan bieden. 

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en de school twijfelt of ze deze begeleiding kan bieden, dan onderneemt de school een aantal stappen om tot een zorgvuldige afweging te komen: 

- Informatie verzamelen 

Er wordt (schriftelijk) informatie opgevraagd bij ouders en relevante instellingen. Het gaat  hierbij om bv. verslagen van onderzoeken en begeleiding die al eerder heeft plaatsgevonden. De school vraagt u toestemming om de informatie op te vragen. Ouders hebben  informatieplicht. Dit betekent dat de ouders de school moeten informeren over alle relevante zaken die de zorg en ondersteuning rond hun kind betreft. Onderdeel van de informatie is ook of uw kind een VVE beschikking heeft en zicht op de thuistaal.

- Afweging en besluitvorming

Op grond van de aanvullende informatie maakt de school een afweging of de school uw kind wel of niet kan begeleiden (op dit moment). Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing kan nemen. Als de school twijfelt kan een deskundige geraadpleegd worden (consultatie) of er vindt een bespreking plaats met de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband (SWV de Eem) en/of de stafmedewerker passend onderwijs van Voila. Aan de ouders wordt toestemming gevraagd voor deze consultatie/bespreking. Op basis van de informatie wordt een besluit genomen. 

Indien de school niet de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft, kan de school, samen met de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband De Eem en/of de stafmedewerker passend onderwijs van Voila mee denken om een juiste school voor uw kind te vinden.  

U komt in Leusden wonen en uw kind zit al op een basisschool elders in Nederland
 a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek;
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure;
c. U besluit tot aanmelding op de school van uw keuze;
d. De school vraagt (na uw toestemming) informatie op bij de huidige school.  


Er zijn nu 2 mogelijkheden: 

1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een aanmeldingsformulier. Na ontvangst van dit formulier op school ontvangt u de bevestiging van inschrijving
2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de  uitkomsten van dit gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind kan bieden. 

Indien de school (nu nog) niet de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft, kan de school, samen met de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband De Eem en/of de stafmedewerker passend onderwijs van Voila mee denken om een juiste school voor de leerling te vinden.  

Schoolwisseling wegens andere redenen 

a. U maakt een afspraak met de directeur van de school voor een kennismakingsgesprek;
b. In dit gesprek vermeldt de directeur ook de inschrijfprocedure;
c. De directeur vraagt aan de ouders om de directeur van de huidige school te informeren over een eventuele school wissel;

d. U besluit tot aanmelding op de school;
e. Directeur vraagt toestemming om informatie in te winnen en bij de huidige school. 


Er zijn nu 2 mogelijkheden: 
 

1. De school gaat over tot inschrijving. U ontvangt een aanmeldformulier en krijgt de bevestiging dat de aanmelding ook de inschrijving wordt.

2. U wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek bespreekt de school intern of zij de begeleiding die nodig is voor het kind kan bieden. 


Indien de school (nu nog) niet de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft, wordt u terugverwezen naar de oude school. Indien deze aanmelding in een vakantie plaatsvindt, of vlak voor een vakantie en er is geen mogelijkheid om de juiste informatie te verkrijgen, kan er nog geen inschrijving plaatsvinden.