Op school willen wij vanuit gelijkwaardigheid het contact met ouders aangaan. Dit betekent dat wij ouders zien als partner; samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind(eren). Om samen te kunnen werken, is het goed om elkaar regelmatig te zien en te spreken.

Oudercontacten en rapportage aan ouders
In de 2e of 3e week van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken. De aanpak wordt afgestemd en in dit gesprek wordt ook met de ouders nagedacht over hoe vaak de leerkracht en ouders elkaar in het schooljaar zouden willen spreken. In november, februari en juni zijn er voor alle groepen reguliere oudercontacten (15-minutengesprekken). Indien gewenst kunnen tussentijds ook oudergesprekken gevoerd worden. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis waarin hun vorderingen zijn vastgelegd. De oudercontacten vinden plaats nadat het rapport thuis is gelezen, zodat ouders gelegenheid hebben vragen over de inhoud van het rapport te stellen. 

Activiteiten
Gedurende een schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Soms met een duidelijke educatieve waarde, soms omdat wij vinden dat het goed is om regelmatig gewoon “leuke dingen” met elkaar te doen. Op veel momenten zijn ouders bij deze activiteiten betrokken, ofwel door te helpen bij de organisatie, het begeleiden van groepjes kinderen of als toeschouwer bij bijvoorbeeld een optreden tijdens de maandviering. Al deze momenten zijn voor ons als school zeer waardevol en we proberen ook hier goed samen te werken met ouders en met elkaar onvergetelijke momenten voor de kinderen te creëren. De activiteiten die door ouders verricht worden, gebeuren onder verantwoordelijkheid van de school. De schoolleiding heeft de eindverantwoording. Sporttoernooien en avondvierdaagse vinden plaats op initiatief van de sportcommissie (ouders en teamleden).

Informatievoorziening
Onze school kent verschillende manieren van informatievoorziening, bijvoorbeeld door het verstrekken van de schoolgids. Deze schoolgids wordt jaarlijks aangepast. Daarnaast hebben we een (twee)maandelijkse nieuwsbrief, het 'Informheerdje' en maken we gebruik van facebook en twitter. E-mail neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in in de communicatie van school naar ouders en vice versa. Vanuit school informeren we ouders via de mail over activiteiten en ook verslagen van ouderavonden en studiedagen zullen via de mail verspreid worden. Uiteraard kunnen ouders die dat op prijs stellen, deze informatie op papier ontvangen. Wij streven ernaar om het e-mailverkeer over kinderen tot een minimum te beperken. Wij vinden het belangrijk dat er “warm contact” is tussen ouders en leerkrachten, wanneer er informatie uitgewisseld wordt over het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen altijd een afspraak maken om over hun kind(eren) te praten.