Over het algemeen genomen kunnen we zeggen dat we als school de opbrengsten weten te realiseren die je van ons mag verwachten. Als opvallende kwaliteit van De Heerd wordt het positieve pedagogische klimaat genoemd. De komende jaren gaan we verder met dat wat goed gaat en gaan we dat wat beter kan verder ontwikkelen. Speerpunten van het meerjarenplan 2015-2019 (in te zien op school) zijn in elk geval:

  • doorgaande ontwikkelingslijn & continuïteit
  • ouderbetrokkenheid & communicatie
  • onderzoekend en zelfstandig leren 
  • taallees- en rekenonderwijs
  • lerende organisatie

Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een scholingstraject voor onderbouwleerkrachten in een reeks van 4 bijeenkomsten. Een externe deskundige komt met ons onderbouwteam nadenken over hoe we meer doorgaande lijn kunnen creëren in het aanbod voor het jonge, onderzoekende kind en een goede aansluiting kunnen maken bij de werkwijze in de bovenbouw van zelfstandig en samenwerkend leren. Er zal ook aandacht zijn voor de afstemming op de verschillende leerbehoeften van kinderen. Een bezoek aan een andere school is onderdeel van het traject. 

Met het gehele team gaan we tijdens studiedagen ook aan de slag met verbetering van de doorgaande lijn, onder andere in de communicatie met ouders (intake, oudergesprekken, rapportages, etc.). Ook kijken we naar de manier waarop we de doorgaande lijn in onderzoekend en zelfstandig leren verder kunnen ontwikkelen, onder ander door het gebruik van de weektaak en op termijn misschien ook portfolio's. We hebben voor ogen dat kinderen meer eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces. 

U heeft hopelijk gemerkt dat we stevig inzetten op meer en proactievere communicatie met ouders. Meer (inhoudelijke) ouderavonden, inloopochtenden en de groepsinformatie via ofwel facebook, logboek of groepsmail. En natuurlijk de nieuwe website! We hopen dat we hiermee de basis kunnen leggen voor meer betrokkenheid van ouders bij het onderwijsproces.

Met betrekking tot de lerende organisatie gaan we verder met collegiale consultaties en gezamenlijke lesvoorbereiding op het gebied van Lezen, Spelling en Taal. Er is een werkgroep Taalleesonderwijs opgericht, die zich enerzijds richt op verbeteringen op dit vlak en anderzijds zich gaat oriënteren op een nieuwe taalspellingmethode.

Om al deze uitdagingen met succes aan te gaan, is er aandacht voor werkplezier en efficiënt werken, door coaching-on-the-job op gebied van timemanagement en persoonlijke effectiviteit.