OBS De Heerd valt onder het bevoegd gezag van Stichting Voila. Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigd, te weten de Katholieke, de Openbare, de Protestants Christelijke en sinds scholen zijn samengegaan ook Interconfessionele. Na een zorgvuldig proces zijn het Protestants Christelijk, Katholiek en Openbaar primair onderwijs in Leusden per 26 augustus 2009 gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur: Voila. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. De Stichting Voila wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) dat bestaat uit twee leden. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de organisatie en worden ondersteund door het bestuursbureau. Voila coördineert ook de leerlingenzorg en de tussenschoolse opvang (TSO).

Management
Een locatiedirecteur is altijd het eerste aanspreekpunt binnen de school. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het onderwijs, het personeel en de identiteit. De directeur werkt onder de verantwoordelijkheid van een clusterdirecteur, die enkele scholen onder zijn/haar hoede heeft. Clusterdirecteur van De Heerd is Marianne Kuiper. 

Identiteit van Voila
De basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs. Vanuit verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Dat is belangrijk. Want kinderen en hun ouders moeten zich thuis voelen op school. Het College van Bestuur van Voila vindt het van belang dat de scholen, zodoende een eigen gezicht behouden. Voila stimuleert juist hun verschillen en wil op deze manier er zorg voor dragen dat ouders echt iets te kiezen hebben.


Kernwaarden van Voila
Voila vindt het belangrijk dat op de scholen leerlingen en personeelsleden vanuit bepaalde waarden en normen handelen. Voila heeft dan ook als basis de Voila waarden die leidend en bindend zijn voor de Voila scholen. Deze zijn verwerkt in de missie en visie van Voila.

Missie van Voila
  • Positief zelfbeeld: Kinderen verlaten een Voila-school met een positief zelfbeeld. Ze leren zich bewust te zijn van hun eigen talenten en kwaliteiten. Ze hebben het gevoel: ik kan het! -Kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de toekomst: We willen onze kinderen kansen bieden, nu en in de toekomst.
  • Ruimte voor creatief denken en handelen: In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven.
  • Samenwerken en respect: Liefde, open staan voor de wereld en voor andere mensen en mede daardoor leren van elkaar wordt steeds belangrijker. We sluiten bij Voila niemand uit en we leren kinderen dit ook niet te doen.
  • Een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid: We willen kinderen leren zichzelf te zien als deel van een groter geheel en daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Keuzes kunnen maken: Door de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden informatie en door de toename van de complexiteit van de samenleving vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren kennis uit diverse bronnen te kunnen samenvoegen tot één geheel.

Hoe willen we handelen om onze missie realiseren?
In de missie geven we antwoord op de vraag: Waarom zijn wij als Voila een team: wat willen we met zijn allen realiseren voor onze kinderen? Bij de waarden geven we antwoord op de vraag: Hoe willen wij de missie realiseren? De waarden vormen de leidraad voor het gedrag dat mensen die bij Voila werken, laten zien. Ze vormen het kader voor onze identiteit, ze geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden. De waarden staan ten dienst van de missie. Ze helpen ons deze missie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.